tcs_logo.png
donate.jpg
 

ร่วมประกาศความรอดและสร้างสาวกกับคนรุ่นใหม่ท่านสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ

อธิษฐานเผื่อ

ธนาคาร.jpg

นคท. ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกันสร้าง

ชีวิตนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซู

เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า