top of page
tcs_logo.png
P2_TCS_website-A_02.jpg
Why Us

เราเป็นใคร และกำลังทำอะไร

ในมหาวิทยาลัยของเรา

พระเยซูเรียกให้คริสตจักรและสาวกของพระองค์ทุกคนในทุกที่ทั่วโลกเป็นพยาน
ของข่าวประเสริฐแห่งความรอดและการคืนดีซึ่งข่าวดีนี้จะต้องถูกประกาศไปยังทุกคน
สำหรับนักศึกษาคริสเตียนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไหน
คือ ที่ที่พระเยชูทรงใช้ให้เราทำหน้าที่นี้? แน่นอนว่าเป็นมหาวิทยาลัยของเราเองสิ่งนี้
ส่งผลให้เป้าหมายของการเป็นนักศึกษาคริสเตียนแตกต่างจากนักศึกษาคนอื่นๆ คือ
เราอยู่ในสถาบันเพื่อที่จะเติบโตพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ด้วยการใช้ชีวิตตามค่านิยม
ของข่าวประเสริฐ มาร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยข่าวประเสริฐด้วยกัน

FIND CAMPUS
P2_TCS_website-A_12.jpg

1. พันธกิจเป็นของนักศึกษา
พระเยซูคริสต์เรียกให้สาวกของพระองค์
ออกไปเป็นพยานและสร้างสาวกในทุกที่
ทั่วโลก สำหรับนักศึกษาคริสเตียนแล้ว
นคท.เชื่อว่าสถาบันการศึกษาของพวก
เขาคือที่ที่พระเยซูคริสต์มอบหมายพันธกิจ
นี้ให้โดยมีที่ปรึกษาหรือสต๊ฟเป็นเหมือน
โค้ชที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาทำตาม
การทรงเรียกนี้อย่างเข้มแข็ง

P2_TCS_website-A_14.jpg

2.ชีวิตทุกด้านคือคำพยาน
เมื่อข่าวประเสริฐถูกหว่านลงในชีวิตของ
คนใดก็ตามเขาไม่เพียงแต่ได้รับความรอด
เท่นั้น แต่ข่าวประเสริฐเองก็กำลังเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายชีวิต ทัศนคติและการใชีวิตประจำวัน
ของคนๆ นั้นด้วย ดังนั้น ชีวิตทุกด้าน
ของผู้เชื่อที่แสดงออกผ่านความคิด คำพูด
และการกระทำล้วนแต่เป็นพยานถึงข่าว
ประเสริฐได้

P2_TCS_website-A_17.jpg

3.ชีวิตที่ผูกพันกับพระวจนะ
นคท. เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะคันพบพระเจ้า
และรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ก็โดย
การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ ดังนั้น นคท.
จึงอบรมให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะขุดคันพระวจนะ
เพื่อจะรู้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างไรรวมถึงผลักดันความจริงที่เขาได้ค้น
พบเข้าไปในการเรียน การสนทนากับเพื่อน
และในสถาบันของพวกเขา

P2_TCS_website-A_18.jpg

4.ค่ายอบรมเพื่อการทำพันธกิจ
ค่ายอบรมนักศึกษาประจำของปีของ นคท.
เน้นการอบรมให้นักศึกษาเป็นสาวกและ
ออกไปเป็นพยานของพระองค์ในสถาบัน
ของตน เนื้อหาในค่ายจึงประกอบด้วย
การให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทรงเรียก
และการอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำพันธกิจ
เพื่อเขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่าง
เข้มแข็งมากขึ้น

bottom of page