tcs_logo.png
 

เราเป็นใคร และกำลังทำอะไร

ในมหาวิทยาลัยของเรา

พระเยซูเรียกให้คริสตจักรและสาวกของพระองค์ทุกคนในทุกที่ทั่วโลกเป็นพยาน
ของข่าวประเสริฐแห่งความรอดและการคืนดีซึ่งข่าวดีนี้จะต้องถูกประกาศไปยังทุกคน
สำหรับนักศึกษาคริสเตียนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไหน
คือ ที่ที่พระเยชูทรงใช้ให้เราทำหน้าที่นี้? แน่นอนว่าเป็นมหาวิทยาลัยของเราเองสิ่งนี้
ส่งผลให้เป้าหมายของการเป็นนักศึกษาคริสเตียนแตกต่างจากนักศึกษาคนอื่นๆ คือ
เราอยู่ในสถาบันเพื่อที่จะเติบโตพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ด้วยการใช้ชีวิตตามค่านิยม
ของข่าวประเสริฐ มาร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยข่าวประเสริฐด้วยกัน

1. พันธกิจเป็นของนักศึกษา
พระเยซูคริสต์เรียกให้สาวกของพระองค์
ออกไปเป็นพยานและสร้างสาวกในทุกที่
ทั่วโลก สำหรับนักศึกษาคริสเตียนแล้ว
นคท.เชื่อว่าสถาบันการศึกษาของพวก
เขาคือที่ที่พระเยซูคริสต์มอบหมายพันธกิจ
นี้ให้โดยมีที่ปรึกษาหรือสต๊ฟเป็นเหมือน
โค้ชที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาทำตาม
การทรงเรียกนี้อย่างเข้มแข็ง

2.ชีวิตทุกด้านคือคำพยาน
เมื่อข่าวประเสริฐถูกหว่านลงในชีวิตของ
คนใดก็ตามเขาไม่เพียงแต่ได้รับความรอด
เท่นั้น แต่ข่าวประเสริฐเองก็กำลังเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายชีวิต ทัศนคติและการใชีวิตประจำวัน
ของคนๆ นั้นด้วย ดังนั้น ชีวิตทุกด้าน
ของผู้เชื่อที่แสดงออกผ่านความคิด คำพูด
และการกระทำล้วนแต่เป็นพยานถึงข่าว
ประเสริฐได้

3.ชีวิตที่ผูกพันกับพระวจนะ
นคท. เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะคันพบพระเจ้า
และรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ก็โดย
การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ ดังนั้น นคท.
จึงอบรมให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะขุดคันพระวจนะ
เพื่อจะรู้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างไรรวมถึงผลักดันความจริงที่เขาได้ค้น
พบเข้าไปในการเรียน การสนทนากับเพื่อน
และในสถาบันของพวกเขา

4.ค่ายอบรมเพื่อการทำพันธกิจ
ค่ายอบรมนักศึกษาประจำของปีของ นคท.
เน้นการอบรมให้นักศึกษาเป็นสาวกและ
ออกไปเป็นพยานของพระองค์ในสถาบัน
ของตน เนื้อหาในค่ายจึงประกอบด้วย
การให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทรงเรียก
และการอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำพันธกิจ
เพื่อเขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่าง
เข้มแข็งมากขึ้น

  • line_edited
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ

ติดตามเราบน

Line @TCSline

274 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

Tel: 02-6305963-64

Fax : 02-6305965

©TCS