tcs_logo.png

ก้าวออกมา

เป็นเสียงแห่ง "ผู้เผยพระวจนะ"

เราทำงานกับนักเรียนนักศึกษาคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา ก้าวออกมาเป็น "เสียงแห่งผู้เผยพระวจนะ" คือ พูดความจริงของพระเจ้า
ประกาศข่าวดีและเยียวยาค่านิยมในสถาบันที่ต็มไปด้วยการแข่งขัน ความเห็นแก่ตัว ความผิดบาปทางเพศ
ปัจเจกนิยม วัตถุนิยม ฯลฯ ให้กลับมารู้จักพระเยซูและมีมุมมองตามพระคัมภีร์ พัฒนาการ
ใช้ชีวิตคริสเตียน การเป็นพยานในสถาบัน การรับใช้ในคริสตจักรและมีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า
โดยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ การใคร่ครวญ การอภิปรายพระคัมภีร์เป็นหลัก

พันธกิจครู


ครูคือคนที่อยู่ในโรงเรียนคลุกคลีกับเด็กประจำ
และจะว่าไปโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สอง
ที่เด็กใช้เวลาอยู่มากและเป็นที่ที่หนึ่งที่บ่มเพาะ
ความรู้พฤติกรรมและนิสัยต่างๆ ดังนั้น
เราจึงอยากเห็นครูคริสเตียนจะเป็นคนหนึ่ง
ที่มีส่วนในการสอนที่ทำให้เด็กๆมีความสุข
กับการเรียนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก
ด้วยชีวิตและคำพูดทำให้เด็กเห็นว่าพระเยซู
ในชีวิตของครูเป็นอย่างไร

การเขียนหลักสูตร
Creative Thinking for Life

เป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่มีส่วนใน
การสร้างและพัฒนาเยาวชนทั้งที่เป็น
คริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนเราจึงอยาก
ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั้นมาใช้
และพัฒนาให้มีความคล่องแคล่วในการคิด
ให้เป็นคนที่ยืดหยุ่น หาคำตอบได้หลากหลาย
มุมมอง เพื่อใช้ในการค้นพบตัวเอง
การแก้ไขปัญหา การดำเนินชีวิต การเรียน
หรือแม้แต่การจะทำจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้มีการต่อยอดและเป็นสิ่งที่ไหม่ที่ทำได้จริง
จนเกิดเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอาชีพ
ได้ในอนาคต

  • line_edited
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ

ติดตามเราบน

Line @TCSline

274 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

Tel: 02-6305963-64

Fax : 02-6305965

©TCS