top of page
tcs_logo.png
P2_TCS_website-C_02.jpg

ก้าวออกมา

เป็นเสียงแห่ง "ผู้เผยพระวจนะ"

เราทำงานกับนักเรียนนักศึกษาคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา ก้าวออกมาเป็น "เสียงแห่งผู้เผยพระวจนะ" คือ พูดความจริงของพระเจ้า
ประกาศข่าวดีและเยียวยาค่านิยมในสถาบันที่ต็มไปด้วยการแข่งขัน ความเห็นแก่ตัว ความผิดบาปทางเพศ
ปัจเจกนิยม วัตถุนิยม ฯลฯ ให้กลับมารู้จักพระเยซูและมีมุมมองตามพระคัมภีร์ พัฒนาการ
ใช้ชีวิตคริสเตียน การเป็นพยานในสถาบัน การรับใช้ในคริสตจักรและมีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า
โดยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ การใคร่ครวญ การอภิปรายพระคัมภีร์เป็นหลัก

P2_TCS_website-C_12.jpg

พันธกิจครู


ครูคือคนที่อยู่ในโรงเรียนคลุกคลีกับเด็กประจำ
และจะว่าไปโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สอง
ที่เด็กใช้เวลาอยู่มากและเป็นที่ที่หนึ่งที่บ่มเพาะ
ความรู้พฤติกรรมและนิสัยต่างๆ ดังนั้น
เราจึงอยากเห็นครูคริสเตียนจะเป็นคนหนึ่ง
ที่มีส่วนในการสอนที่ทำให้เด็กๆมีความสุข
กับการเรียนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก
ด้วยชีวิตและคำพูดทำให้เด็กเห็นว่าพระเยซู
ในชีวิตของครูเป็นอย่างไร

P2_TCS_website-C_14.jpg

การเขียนหลักสูตร
Creative Thinking for Life

เป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่มีส่วนใน
การสร้างและพัฒนาเยาวชนทั้งที่เป็น
คริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนเราจึงอยาก
ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั้นมาใช้
และพัฒนาให้มีความคล่องแคล่วในการคิด
ให้เป็นคนที่ยืดหยุ่น หาคำตอบได้หลากหลาย
มุมมอง เพื่อใช้ในการค้นพบตัวเอง
การแก้ไขปัญหา การดำเนินชีวิต การเรียน
หรือแม้แต่การจะทำจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้มีการต่อยอดและเป็นสิ่งที่ไหม่ที่ทำได้จริง
จนเกิดเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอาชีพ
ได้ในอนาคต

bottom of page