top of page

GCF : “แอมมี่ มุ่งมั่นทำงานแห่งความหวังพัฒนาเด็กพื้นที่ศรีสะเกษ”

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2566


มี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำหน้าที่รวบรวมบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนทุกคน ทั้งผอ. โรงเรียน คุณครู และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วมกันระดมความคิด แก้ไขปัญหาการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียน และวิจัยถ่ายทอดออกมาเป็น “แผนงานประจำปี” ที่เข้ากับหลักสูตรพัฒนาเด็ก BBL (Brain-based Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องพัฒนาการทางสมอง) ที่โรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับตัวเยาวชนมากที่สุด ในพื้นที่ศรีสะเกษ


โครงการนี้ถือเป็นงานแห่งความหวังในการสร้างชาติด้วยการศึกษาที่แข็งแรง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานอย่างยิ่ง ทั้งติดต่อประสานงาน รับฟัง ใส่ใจกับความรู้สึก ความคาดหวัง ความต้องการของผู้อื่น


สิ่งที่มุ่งหวังสูงสุดในการทำงานนี้ก็คือ ทำให้ผู้มีอิทธิพลต่อตัวเด็กนักเรียนทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และหน้าที่ของตัวเองได้ จนสามารถดูแลเด็กๆ ได้ดีเช่นกัน เป็นวงจรที่สุขสมบูรณ์เอื้อประโยชน์กับตัวเด็กอย่างแท้จริง มี่ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่นำสติปัญญาและความรักของพระเจ้าออกไปพัฒนาผู้อื่นผ่านงานที่ทำค่ะ

แอมมี่ ผู้สำเร็จการศึกษาผู้อุทิศทำงานเพื่อการศึกษาในมูลนิธิสยามกัมมาจล


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page