top of page

กลุ่มเซลล์ทำให้ได้รับฟังปัญหา ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจ เพื่อเป็นพรแก่กันและกัน

อัปเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2564

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่นําทางในทุกสิ่งของชีวิตของข้าพระองค์ ทุกการทรงนํา การอวยพร การเยียวยารักษา ตลอดจนทุกความรักของพระองค์ที่ชโลมลงมาบนจิตใจฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ ณ ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ากําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธาน ชมรมศาสนศึกษา แผนกคริสเตียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2564ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้า ดํารงตําแหน่งนี้ ได้ทํางานรับใช้พระเจ้ากับคณะกรรมการในชมรมคริสเตียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย มูลนิธิอิเมจิ้นไทยแลนด์และ Entrance Coffeehouse&Studio ข้าพเจ้าได้ประสบกับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องปัญหาส่วนตัวในชีวิต การเรียน การทํางาน คนรอบข้าง และการสนิทกับพระเจ้า ซึ่งได้มีสมาชิกในชมรมมาปรึกษากับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออนุญาตไม่เอ่ยนามเนื่องจากต้องการรักษาความเป็น ส่วนตัวของสมาชิก ซึ่งในส่วนนี้ข้าพเจ้าได้หนุนใจ อธิษฐานเผื่อ นําถ้อยคําในพระคัมภีร์มาช่วยในการให้ คําปรึกษา ให้พระเจ้าประทานสติปัญญาในการพูดผ่านทางข้าพเจ้ามาสู่บุคคลที่หลงทางและต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าได้คอยทักทาย ถามไถ่และอธิษฐานเผื่อสมาชิกอยู่เสมอ ทั้งบุคคลที่นําเรื่องทุกข์ใจมาก ปรึกษาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้รับรู้เอง นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตของการอธิษฐาน หนุนใจ รับฟังและให้คําหนุนใจไปสู่บุคคลรอบข้าง โดยไม่คํานึงถึงทุกความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ดังที่พระเจ้ารักมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก ดังความรักและความเมตตาที่พระองค์สําแดงให้พวกเราทั้งหลายรับรู้มาโดยตลอด


นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ได้เรียนพระคัมภีร์ทุกคําสอนที่ได้ร่ำเรียน ได้ซึมลึกลงมาในจิตใจของข้าพเจ้า เสมือนคําสอนของบิดาต่อบุตรด้วยความรักและปรารถนาดี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองเติบโตมากขึ้นทั้งร่างกายและฝ่ายวิญญาณ ไม่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้น สมาชิกทุกคนในชมรมก็ช่วยกันเกื้อหนุนกันและกัน คอยให้คําปรึกษา เยียวยา แบ่งปันความรักและพระวจนะของพระเจ้าแก่กันและกันดุจดังร่างกายที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะได้รับพระพรที่แตกต่างกัน แต่เราก็อยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตตามเส้นทางของพระองค์ได้ นั่นคือเส้นทางแห่งพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมไว้ ไม่ใช่เส้นทางในโลกมนุษย์ ข้าพเจ้ารู้สึกเสมอว่าการได้มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้เป็นกําหนดการมาแล้ว ในทุกสิ่งที่ได้พบเจอและทุกสิ่งที่ได้กระทําลงไป ดังนั้นในส่วนของการเพิ่มเติมใดๆ ในกิจกรรมของชมรม ข้าพเจ้าหวังเพียงให้ใจคนในชมรมผูกกันไว้ด้วยสายใยแห่งความผูกพันของพี่น้องคริสเตียน เป็นครอบครัวมีความรักและเมตตาซึ่งกันและกัน เป็นเกลือและแสงสว่าง และเป็นพระพรแก่กันที่พวกเราเป็นมาเสมอ ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานทุกสิ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสงบสุข มีครอบครัวพี่น้องคริสเตียนที่มีเมตตาแก่กัน และมีพระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์คอยเคียงข้างข้าพระองค์อยู่เสมอในทุกช่วงเวลาของชีวิต ข้าพเจ้าของอธิษฐานฝากทุกสิ่งไว้ในพระนามของพระองค์ พระเยซู คริสต์แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย อาเมน ฮาเลลูยา

รสิตา ทองคำภา

คณะวิทยาศาสตร์ ปี4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page