top of page

เมื่อได้ศึกษาบริบทและไตร่ตรองพระคัมภีร์แบบIBS ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลง (อดีตสต๊าฟ)สิ่งที่จิ๋มได้รับการเสริมสร้างให้เป็นสาวกของพระคริสต์หรือการสร้างตัวตนผ่านพันธกิจของนคท. คือ แนวทางการสังเกตพระคัมภีร์แบบอุปนัย IBS จากการเรียนรู้ผ่านพี่สต๊าฟทั้งส่วนตัว ในกลุ่มเซลล์และการไปร่วมค่ายจึงนำวิธีการเหล่านี้มาปรับใช้ในการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้า จากที่เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว ไม่ค่อยละเอียด ไม่ทันได้สังเกต แต่ด้วยแนวทางการศึกษาพระคัมภีร์ที่นคท.สอนให้สังเกต เป็นการแช่ตัวเองในพระคำ สังเกตบุคคล สังเกตทีละคำ ทีละประโยค ได้เชื่อมโยงและสรุปความตามบริบท สิ่งเหล่านี้แม้ว่าตอนนี้ยังเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วเหมือนเดิม แต่ด้วยการที่ได้ไตร่ตรอง

ได้ศึกษาและสังเกตพระวจนะของพระเจ้าอย่างละเอียดตามบริบทของพระคัมภีร์ ส่งผลทำให้แนวทางเหล่านี้หล่อหลอมและสร้างบุคลิกและตัวตนของจิ๋มให้เป็นคนช่างสังเกต มีเหตุและผลในการวิเคราะห์ตามบริบท ช่วยให้อยู่ในความเป็นจริงตามบริบทของชีวิต ตามวิถีของโลกและสังคม

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากวันนั้นถึงวันนี้ ทำให้เห็นว่าเมื่อได้ไตร่ตรองพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นประจำ ด้วยกระบวนการที่ได้เรียนรู้มานั้น ทำให้สามารถจดจำพระคำและช้าลงในการตอบสนองสิ่งต่างๆที่เข้ามา มีสมาธิดีขึ้น คิดก่อนแล้วค่อยตอบสนอง เพราะปกติจะพูดโต้ตอบรวดเร็วทำให้ผิดพลาดบ่อย สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทั้งชีวิตที่ไม่ใช่จบลงในวันเดียวเมื่อได้เรียนรู้ แต่มันหยั่งลึกลงจนกลายเป็นวิถีเมื่อทำอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณพระเจ้าที่กระบวนการIBS ช่วยสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับชีวิตของจิ๋ม


วนิดา ชัว(จิ๋ม)

เป็นสต๊าฟนคท.ตั้งแต่ปี 1997-2017

ปัจจุบันปี 2022 รักษาการศบ.คจ.จีนขอนแก่นดู 78 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page