top of page

ค่ายนคท.ไม่เพียงแค่สร้างนักศึกษา แต่สร้างสต๊าฟด้วย (อดีตสต๊าฟ)


Photo by Rémi Walle on Unsplash


อปอลโลคือผู้ใด เปาโลคือผู้ใด คือผู้รับใช้ ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อ เราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้ ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ 1 โครินธ์ 3:5-7

สังคมในปัจจุบันผลักดันให้ผู้คนต้องมีความรวดเร็วและเร่งรีบในการใช้ชีวิต ต้องรีบทำ รีบใช้ชีวิต รีบไปต่อไม่ได้หยุด แต่ผมยังคงเชื่อมั่นว่าการได้ปลีกตัวเพื่อใช้เวลาจดจ่อกับพระคำของพระเจ้า และเรียนรู้จากกันและกันยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจิตวิญญาณที่เข้มแข็งของนักศึกษาคริสเตียน ซึ่งค่ายนคท.ได้ทำหน้าที่นั้นเสมอมา

และโดยส่วนตัวในฐานะอดีตสต๊าฟ ผมรู้สึกประทับใจค่ายนักศึกษา สุขา RC 2018 เนื่องจากว่าผมได้ใช้เวลาอยู่กับน้องกรรมการตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมค่ายจนจบค่าย ซึ่งทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ทุกการตัดสินใจนั้นผมได้มีโอกาสได้ให้คำแนะนำ รวมถึงอยู่เคียงข้างและร่วมแก้ปัญหากับน้องๆกรรมการ

หลายครั้งก็เกินความสามารถของผม แต่นั่นก็ทำให้ผมได้พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นในช่วงเวลานั้น ค่ายนคท. ไม่เพียงแต่สร้างนักศึกษา แต่พระเจ้าใช้ค่ายเพื่อสร้างสต๊าฟอย่างผมให้เติบโตกับพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์และเห็นว่าพระองค์ใช้ให้ผม

และสต๊าฟคนอื่นๆ รวมถึงพี่น้องทุกท่านเป็นคนร่วมกันหว่านและรดน้ำ และพึ่งพาพระเจ้าให้เกิดผลในชีวิตของนักศึกษาร่วมกัน ทั้งในด้านทักษะการรับใช้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ รวมถึงตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ในการสร้างสาวกต่อไป
คุณวรโชติ รุ่งเลิศมณีพงศ์

อดีตสต๊าฟแผนกนักศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตร

Master of Arts in Bible

ที่สถาบัน Maranatha Baptist Seminary

ประเทศสหรัฐอเมริกา

คริสตจักรพระกรุณาธิคุณ


14 views0 comments
bottom of page