top of page

ค่ายนคท.ไม่เพียงแค่สร้างนักศึกษา แต่สร้างสต๊าฟด้วย (อดีตสต๊าฟ)


Photo by Rémi Walle on Unsplash


อปอลโลคือผู้ใด เปาโลคือผู้ใด คือผู้รับใช้ ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อ เราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้ ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ 1 โครินธ์ 3:5-7


สังคมในปัจจุบันผลักดันให้ผู้คนต้องมีความรวดเร็วและเร่งรีบในการใช้ชีวิต ต้องรีบทำ รีบใช้ชีวิต รีบไปต่อไม่ได้หยุด แต่ผมยังคงเชื่อมั่นว่าการได้ปลีกตัวเพื่อใช้เวลาจดจ่อกับพระคำของพระเจ้า และเรียนรู้จากกันและกันยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจิตวิญญาณที่เข้มแข็งของนักศึกษาคริสเตียน ซึ่งค่ายนคท.ได้ทำหน้าที่นั้นเสมอมา

และโดยส่วนตัวในฐานะอดีตสต๊าฟ ผมรู้สึกประทับใจค่ายนักศึกษา สุขา RC 2018 เนื่องจากว่าผมได้ใช้เวลาอยู่กับน้องกรรมการตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมค่ายจนจบค่าย ซึ่งทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ทุกการตัดสินใจนั้นผมได้มีโอกาสได้ให้คำแนะนำ รวมถึงอยู่เคียงข้างและร่วมแก้ปัญหากับน้องๆกรรมการ

หลายครั้งก็เกินความสามารถของผม แต่นั่นก็ทำให้ผมได้พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นในช่วงเวลานั้น ค่ายนคท. ไม่เพียงแต่สร้างนักศึกษา แต่พระเจ้าใช้ค่ายเพื่อสร้างสต๊าฟอย่างผมให้เติบโตกับพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์และเห็นว่าพระองค์ใช้ให้ผม

และสต๊าฟคนอื่นๆ รวมถึงพี่น้องทุกท่านเป็นคนร่วมกันหว่านและรดน้ำ และพึ่งพาพระเจ้าให้เกิดผลในชีวิตของนักศึกษาร่วมกัน ทั้งในด้านทักษะการรับใช้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ รวมถึงตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ในการสร้างสาวกต่อไป
คุณวรโชติ รุ่งเลิศมณีพงศ์

อดีตสต๊าฟแผนกนักศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตร

Master of Arts in Bible

ที่สถาบัน Maranatha Baptist Seminary

ประเทศสหรัฐอเมริกา

คริสตจักรพระกรุณาธิคุณ


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page