top of page

วัยนักศึกษา... วัยที่ต้องสนับสนุนส่งเสริม

อัปเดตเมื่อ 31 ม.ค. 2563


คนทุกคนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเพราะพระเจ้าทรงสร้าง พระเจ้าสร้างเราตาม “ฉายา”

สร้างอย่างมีจุดประสงค์ คือมอบหมายงานให้ “ครอบครอง” โลกของพระเจ้า (ปฐมกาล 1.26-28)

ให้ “ทำและดูแล” สวน (ปฐมกาล 2.15)


การที่จะดูแลโลกของพระเจ้าได้ก็ต้องรู้จัก “รักษาและพัฒนา” และการที่จะรักษาและพัฒนาได้ ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้าง นอกจากนี้ การ “ปกครอง/ครอบครอง” นั้น คนเดียวก็ทำไม่ได้ ต้องช่วยกัน “ปกครอง” เราจึงมีศาสตร์ต่างๆมากมายในมหาวิทยาลัย เพื่อจะเรียนรู้ เสริมกันในการดูแลโลกของพระเจ้า ดังนั้น งาน นคท จึงเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ “คนดูแลโลกของพระเจ้า”


ทุกช่วงวัยก็มีความสำคัญมีการพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และสูงวัย อย่างไรก็ตาม วัยนักเรียนมัธยมปลายถึงวัยอุดมศึกษา (16-18/ 19-22 ปี) เป็นพันธกิจที่สำคัญในแง่ที่กำลังเคลื่อนจากวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่ กำลังจะก้าวไปทำงาน ก้าวไปเป็นผู้นำ เป็นวัยที่กำลังพัฒนา 4I คือ Identity Intimacy Interdependent และ Ideology ดังนั้น งานสมาคมนักศึกษาคริสเตียน (นคท) จึงมีส่วนช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเติบโต เช่น


ช่วยให้เขารู้จักตัวเอง (Identity) ว่า “ฉันคือใคร” เช่น ฉันเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้าง ดังนั้น ฉัน ... // ฉันเป็นคริสเตียนสาวกของพระคริสต์ ดังนั้น ฉัน ...// ฉันเป็นนักศึกษาที่เป็นคริสเตียน ดังนั้น ฉัน ...// ฉันเป็น ....

ช่วยให้เขาพัฒนาความรักความผูกพัน (Intimacy) ที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ มีขอบเขต (boundary) รู้จักจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสม

ช่วยให้เขาพัฒนาการพึ่งพากันและกัน (Inter-dependent) คนเราเติบโตด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ คนเราเห็นจมูกตัวเองไม่ได้ ต้องมีกระจกช่วย ดังนั้น คนเราต้องมีเพื่อน มีสังคม ที่จะช่วยเป็นกระจกให้เขาเติบโตขึ้น เติบโตส่วนตัว เติบโตผ่านกลุ่มย่อย เติบโตผ่านค่าย ผ่าน conference เป็นต้น นักศึกษาต้องเรียนรู้ว่า “ฉลาด” แล้วทำไม มีโอกาสเรียน แล้วทำ ต้องทำอะไร ต้องย้อนกลับไปที่ Creation ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียว แต่เพื่อ “โลกของพระเจ้า”


ช่วยให้เขาพัฒนา “อุดมคติ” หรืออาจเรียกว่า “ปรัชญาความคิดมุมมองโลกทัศน์” ของชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง เขาต้องมีศีลธรรมจริยธรรมอย่างมุมมองของพระเจ้า เขาต้องตระหนักถึงหน้าที่บทบาทในครอบครัว ในคริสตจักร ในสังคม ในระดับโลก เป็นต้น


วัยนักศึกษา จึงเป็นวัยที่เราควรลงทุนทั้งเงิน ทั้งเวลา ทั้งความสามารถ เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นคนของพระเจ้าในสังคมโลกของพระองค์

ดังนั้น เราจึงต้อง ร่วมอธิษฐาน ร่วมถวาย ร่วมสรรเสริญ ในงาน นคท.


ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

ดู 275 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page