นคท.แผนกนักเรียน
กำลังจัดตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชนขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 3-6 ด้วยหลักสูตร Creative thinking โดยหลักสูตรนี้พัฒนามาเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง ค้นพบศักยภาพ สามารถมองเห็นโอกาส เป้าหมาย ความใฝ่ฝัน และสร้างสรรค์หนทางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองและกลุ่มเพื่อน

สำหรับคุณครูคริสเตียน ความคาดหวังของเราคือมูลนิธินี้จะช่วยให้ครูคริสเตียนมีหนทางและเครื่องมือที่จะสำแดงความรัก เป็นเกลือและแสงสว่างในโรงเรียนของตนได้ มีเครื่องมือจะช่วยนักเรียนให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย

นคท.จึงอยากร่วมรวมฐานข้อมูลของคุณครูที่จะเข้าร่วมในเครือข่ายนี้ เครือข่ายครูมัธยมคริสเตียนจะนำมาซึ่งการสนับสนุนซึ่งกันและกัน แบ่งปันทรัพยากร ประสบการณ์ และดำเนินพันธกิจร่วมกับแผนกนักเรียนของนคท.ต่อไป

ขอคุณครูช่วยกรอกข้อมูลลงใน https://goo.gl/T1bxdd เพื่อเราจะประสานกับขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับ ขอผู้ที่กรอกเป็นครูมัธยมเท่านั้นนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรคุณครูทุกคนครับ สู้ๆ

ปดิพัทธ์ สันติภาดา
เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย
LINE: padipatong