ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมเยียนน้องๆ ชมรมคริสเตียนที่ ม.เชียงใหม่และม.แม่โจ้ รวมทั้งกลุ่มเซลม.แม่ฟ้าหลวง ช่วงวันที่ 14 ส.ค.–3 ก.ย.17 วัตถุประสงค์หลักในการไปเยี่ยมเยียน คือการไปหนุนใจและอบรมผู้นำ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ที่ใส่ภาระใจให้กับนักศึกษาผู้นำให้มีภาระใจในการทำเกลุ่มและดูแลสมาชิกเซล มีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อเป็นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และผู้ที่สร้างสาวก นอกจากนั้นขอบคุณพระเจ้าที่สต๊าฟ(แนน)ได้พบปะและฟังเรื่องของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วกลับมาสนับสนุนและหนุนใจน้อง ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมกลุ่มเซลของทั้งสามมหาวิทยาลัย

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อ

  1. สต๊าฟ(แนน)ในการติดตาม หนุนใจ และอบรมน้องๆ อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยน้องๆ ในการเป็นพยานทั้งคำพูดและการกระทำ
  2. เพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่มาร่วมกลุ่มเซลอย่างสม่ำเสมอหรือบางครั้งของทั้งสามมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสรู้จักพระเจ้า
  3. กลุ่มเซลม.แม่ฟ้าหลวงที่ผู้นำรุ่นใหม่จะมีกำลังใจไม่ย่อท้อในการติดตามสมาชิก
  4. ชมรมคริสเตียนม.เชียงใหม่ ที่จะมีค่ายสำหรับสมาชิกชมรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และหนุนใจสมาชิกในการเป็นนักศึกษาคริสเตียนในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-17 กันยายน 2017
  5. ชมรมคริสเตียนม.แม่โจ้ ที่จะมีการอบรมผู้นำรุ่นต่อไปซึ่งคาดว่าจะจัดวันที่ 16 กันยายน 2017