เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อค่ายนักเรียนในวันที่ 20-27 เม.ย.นี้ด้วย กรรมการนักเรียนกำลังถูกพัฒนาและเรียนรู้ในการเป็นผู้นำและผู้รับใช้ที่ดี ลูกค่ายจำนวน 50 คนจะได้รับการพัฒนาชีวิตสาวกแท้ การริเริ่มรับใช้พระเจ้า การตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในชีวิต ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานผ่านทุกๆส่วนในค่ายตามจุดประสงค์อันดียอดเยี่ยมของพระเจ้าด้วย

จากการวางแผนปี 2018-2025 ที่ผ่านมา นคท.ได้ตัดสินใจส่งสต๊าฟ 2 ท่าน คือคุณภัทรียา ลิมะหุตะเศรณี (แพท) และคุณอิทธิกร เด่นกิตติคุณ (อาร์ม) ไปศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวกลับมารับใช้ในพันธกิจระยะยาว โดยแพทจะเข้าเรียนที่ TCA college, Singapore และ อาร์มเข้าเรียนที่ Discipleship Training Center(DTC), Singapore ในเดือนกรกฎาคม 2018 ผมอยากฝากทั้งสองท่านไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องทุกท่าน และถ้าท่านใดมีภาระใจกับการสนับสนุนการเตรียมทีมสต๊าฟรุ่นใหม่ และสนับสนุนแพทและอาร์มในการพัฒนาตัวเองครั้งนี้ สามารถติดต่อมาที่ นคท.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาได้เลยครับ

นคท.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม East Asia Resource Persons Consultation ในวันที่ 21-26 พฤษภาคมนี้  เป็นการประชุมเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรม การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การพัฒนาเนื้อหาความเข้าใจและภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในงานพันธกิจของ IFES เอเชียตะวันออก การริเริ่มทีมนี้จะทำให้เรามีทรัพยากรบุคคลหน้าใหม่ในระดับภูมิภาค ตรงกับบริบทของเอเชียตะวันออก สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในภูมิภาคนี้ ลดการพึ่งพาความรู้จากแหล่งเดียวคือตะวันตก เป็นต้น ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อทีมสต๊าฟนคท.ที่จะอำนวยความสะดวกให้การประชุมนี้  ผมที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม Resource Person ด้าน University Engagement และอธิษฐานเผื่อผู้เข้าร่วมทุกท่านเพื่อพระพรจะไปถึงทุกๆประเทศในเอเซียตะวันออกได้

 

 

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.

 

  “จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา” สุภาษิต16:3