ในปี 2017 ที่ผ่านไป เราตื่นเต้นที่เห็นพระเจ้าทำงานทั่วทั้งประเทศ เลยอยากรวบรวมมาเล่าสู่กันฟัง…

 

  1. เราเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยการจัด “ค่ายที่ท้าทายให้เขากลับไปเป็นสาวกของพระเจ้าในสถาบัน” โดยปีที่ผ่านมา เราสอนพระธรรมดาเนียล (ในค่ายนักเรียน) และมีคาห์ (ในค่ายนักศึกษา) เราช่วยให้เขาเห็นว่าพระวจนะเกี่ยวข้องกับชีวิตในสถาบันการศึกษาของพวกเขา เขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่เรียนเพื่อเกรด หรือเรียนเพื่อชีวิตของตัวเองเท่านั้น แต่พระวจนะของพระเจ้าเปิดมุมมองให้เขาเห็นว่าเขาต้องใช้ชีวิตตามค่านิยมตามข่าวประเสริฐที่เขาได้รับในทุกวันและทุกสถานการณ์ และในปี 2018 นี้ เราจะยังคงช่วยพวกเขาต่อในการให้พวกเขาเห็นความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคัมภีร์เอเฟซัส (ในค่ายนักเรียน) ปัญญาจารย์ (ค่ายนักศึกษากรุงเทพฯ และภาคใต้) และพระธรรม 1 ยอห์น (ค่ายนักศึกษาภาคอีสาน และภาคเหนือ)
  2. เราตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก ที่มี “กลุ่มนักศึกษาเกิดขึ้นใหม่” ในเทอมที่ผ่าน ในค่ายนักศึกษาเรามีนักศึกษาจาก 2 สถาบันคือ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เราดีใจที่พวกเขาไม่เพียงแต่ฟังพระคำเท่านั้น แต่พวกเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกด้วยการรวมกลุ่มเพื่อนๆ ในสถาบันของพวกเขาและเริ่มต้นกลุ่มใหม่ด้วยกัน เพื่อจะเติบโตขึ้นและเป็นพยานของข่าวประเสริฐอย่างเข้มแข็ง
  3. กลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มที่เปิดให้นักศึกษาที่ไม่เป็นคริสเตียนได้สัมผัสและเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของคริสเตียนและพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น เราเห็นนักศึกษาจากหลายๆ สถาบันชวนเพื่อนไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมกลุ่มและศึกษาพระวจนะร่วมกัน เช่น จุฬาฯ ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และม.เชียงใหม่ ฯลฯ สิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้น แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคน ทุกชาติทุกภาษาแม้ว่าเขาเองจะยังไม่รู้จักพระองค์ก็ตาม และเราเองฝันไว้ด้วยเช่นกันว่า วันหนึ่ง พระวจนะที่เขาได้อ่าน ได้ยิน และได้ศึกษาจะทำให้เขาเห็นข่าวประเสริฐและต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

 

เรากำลังวางแผนปรับรูปแบบพันธกิจนักเรียนใหม่ เพื่อให้ครูและนักเรียนคริสเตียนมีพื้นที่และโอกาสในการเป็นพยาน เป็นเกลือและแสงสว่างในโรงเรียนได้มากขึ้น โดยเราจะมีโครงการอบรมนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 3 ถึง 6 ในหลักสูตร Creative thinking หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนค้นพบเป้าหมาย คุณค่า หนทางใหม่ในการแก้ปัญหา เส้นทางที่พวกเขาตัดสินใจได้เองในการมีชีวิตที่มี