“สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย”

 

  นคท.ขอเป็นส่วนหนึ่งในเดือนแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ขอพี่น้องทุกท่านร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศชาติของเราในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ระบอบการเมืองการปกครองที่ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การขึ้นมาของผู้มีอำนาจปกครองรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้ขอเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าใน 1 ทิโมธี 2:1-3 ที่ว่า…

“เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ การกระทำเช่นนี้เป็นการดี และเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

ในขณะที่เรามีกษัตริย์ที่ดีเยี่ยมหลายพระองค์ เรากลับเห็นผู้นำประเทศในหลายๆ วงการเต็มไปด้วยการคอรัปชั่น ใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้เรายิ่งต้องกลับมาทำงานหนักในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างผู้นำที่เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ผมไม่แน่ใจว่าผู้นำหลายๆ คนได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้างในวัยนักศึกษา แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นข่าวประเสริฐและพระวจนะของพระเจ้าที่หยั่งรากลึกในชีวิตแล้ว ผลกระทบที่สร้างได้จะมากมายแค่ไหน ผมเชื่อว่าพวกเราจะมีความหวังเสมอเพราะเราเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า และพระองค์ทรงซื่อสัตย์จะทำกิจของพระองค์เสมอ

ในช่วงปลายปีนี้นักศึกษามีการริเริ่มที่จะจัด STEP in Missions มิชชั่นทริปเพื่อเข้าไปสัมผัสผู้คนและชุมชนที่หลากหลายและห่างไกลจากข่าวประเสริฐ ซึ่งมีทั้งคนจนในเมือง ชาวเขา และอื่นๆ  เราไม่ได้เชื่อว่าทริประยะสั้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้ แต่จะเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของทีมที่ได้ไปมากกว่า ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนนักศึกษาในคริสตจักรของท่านเข้าร่วมตามภาระใจ โดยติดต่อที่ tcs@tcs.or.th และทางLINE@ (@tcsline)

 

 

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.