พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์                                                                 ลูกา 10 : 2

เรียนพี่น้องหุ้นส่วนในพันธกิจที่รักทุกท่าน

ผมและทีมงานได้เข้าร่วม East Asia evangelism consultation ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนที่ผ่าน ทำให้พวกเราได้กลับมาตระหนัก อธิษฐานและคิดอย่างจริงจังถึงบทบาทของนคท.ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาคริสเตียนทุกคนเต็มไปด้วยนิมิตแห่งการเป็นพยานและสร้างอัตลักษณ์แห่งการเป็นมิชชั่นนารีในบริบทของมหาวิทยาลัยได้ พวกเราได้ทบทวนความหมายของข่าวประเสริฐจากพระคัมภีร์อย่างรอบคอบ วิเคราะห์บริบทของท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทรัพยากรกับเพื่อนร่วมพันธกิจจาก 11 ประเทศทั่วเอเซียตะวันออก ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณอู๋และคุณเปาในการนำสิ่งที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาทีมงาน หลักสูตรการอบรม และภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้กับการเคลื่อนไหวเป็นพยานของนักศึกษาในยุคใหม่ได้

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อค่ายนักเรียนประจำปี 2017 นี้ ค่าย “เปลี่ยน (แปรง)” ความพิเศษของค่ายนคท.คือเราให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมค่ายและการฝึกอบรมชีวิตการเป็นผู้รับใช้และผู้นำของกรรมการค่ายมาก หลายครั้งการจัดค่ายโดยเยาวชนจะให้ความสำคัญกับผลงานมากจนละเลยการอบรมชีวิตของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคน จนทำให้เราพลาดโอกาสทองในการสร้างสาวกที่แท้จริงไปได้ มากไปกว่านั้น พวกเรามีความหวังเต็มเปี่ยมในการริเริ่มของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พวกเขาจะตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง กล้าหาญและสร้างสรรค์ในการรับใช้พระเจ้าในยุคสมัยของพวกเขาได้

นักเรียน นักศึกษา สต๊าฟนคท. GCF และหลายท่านได้มีส่วนร่วมในค่าย Youth Challenge 2017 ที่ผ่านมา ลูกค่ายและกรรมการดำเนินงานกว่า 1000 คน ได้รับการเรียกให้มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าในทุกส่วน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตามของประทานและการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจง เรากำลังอยู่ในความเร่งด่วนในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และผู้นำของคริสตจักรในประเทศไทย ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อเยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ตัดสินใจถวายตัวเต็มเวลาในพันธกิจคริสเตียนทุกด้าน จะมีความมั่นใจในการทรงเรียกและได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจนพวกเขาเป็นผู้รับใช้ที่ดีได้ในระยะยาว

 

ปดิพัทธ์  สันติภาดา

เลขาธิการ นคท.