นักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการเสริมสร้างให้เป็นกลุ่มสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ มีความเป็นผู้นำตามพื้นฐานที่มั่นคงจากพระคัมภีร์ เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด้วยชีวิตและคำพูด แล้วมีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา คริสตจักร ทีทำงานและสังคม

พระเจ้าเชิญชวนเราให้เข้ามาหาพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศิลาที่มีชีวิต (1 เปโตร 2:4-5) เพื่อตัวเราเองจะเป็นเหมือนกับพระองค์ เป็นศิลาที่ล้ำค่า ก่อร่างขึ้นเป็นสถานนมัสการที่พระเจ้าได้รับเกียรติจากการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ช่วยคนมากมายให้พบกับความสว่างแท้ในพระเจ้า นคท.ได้ผ่านปีที่ 40 โดยยังเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นถัดไปเสมอ เรารับไม้ผลัดแห่งความร้อนรนที่เห็นนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทยเป็นพยานในสถาบันศึกษา การผูกพันตัวและเอาจริงเอาจังกับการศึกษาพระคัมภีร์ เป็นสาวกแท้จริงของพระเยซูคริสต์มาโดยตลอด

นคท.มุ่งหน้าเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาให้แน่ชัดในเป้าหมายของชีวิตและปลดปล่อยพลังและความริเริ่มรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

  1. เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อสังคม นคท.มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนและช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษาให้มีชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะและสร้างความแตกต่างในทางบวกให้กับทุกสังคมที่พวกเขาอยู่ เราจะพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ในการแสดงทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องตามความจริงของพระเจ้าให้แก่สังคมด้วยช่องทางต่างๆทั้งในสถาบันศึกษา สถานที่ทำงานและโลกออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาวิธีการและคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่ทันสมัย ใช้ได้ง่ายและเพิ่มทักษะการประยุกต์กับบริบทที่กว้างขึ้น คู่มือศึกษาพระธรรมมาลาคีอย่าง “รื้อฟื้นใจ” และคู่มือพื้นฐานชีวิต คริสเตียน “เริ่มให้ถูก” เป็นต้นแบบที่ได้รับการตอบสนองอย่างดีได้ปีที่ผ่านมา
  2. บุกเบิกเป็นพยานทั้งในและข้ามวัฒนธรรม นักเรียนนักศึกษามีเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานแบบสายสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ นคท.กำลังจัดทำคู่มืออบรมการประกาศ “Connect” สำหรับการเป็นพยานอย่างเป็นธรรมชาติในบทสนทนาประจำวัน เราได้จัดตั้งทีม “TCS IT Task Force” เพื่อใช้สื่อยุคใหม่ในการแบ่งปันแหล่งข้อมูล เพิ่มพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนและเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียน และเริ่มต้น “พันธกิจนักเรียนนักศึกษาอินเตอร์” ในเขตกรุงเทพและ “พันธกิจนักศึกษาลาว” ในเขตอีสานเพื่อพร้อมรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน เรามีความท้าทายอย่างยิ่งที่จะเตรียมพร้อมเป็นเพื่อนบ้านและเจ้าบ้านที่ดี สำแดงความรักของพระเยซูและสื่อสารพระกิตติคุณให้กับเวลาสั้นๆที่พวกเขาเข้ามาอยู่ประเทศของเรา
  3. พันธกิจผสมผสาน งานนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้จบลงในรั้วมหาวิทยาลัยแต่วัดผลแท้จริงได้จากคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในสังคม อีกทั้งพันธกิจนักเรียนนักศึกษาดำรงอยู่ไม่ได้หากไม่มีการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อเนื่องของรุ่นพี่ ทั้งสองส่วนนี้จะได้รับการผสมผสานกันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนไม่รู้จบ นคท.จะมุ่งเสริมสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้ยืดหยัดในสังคมและมีอาสาสมัครมาส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของนักเรียนนักศึกษามากขึ้น ปัจจุบันเราเริ่มเห็นการอุทิศตัวมากขึ้นในการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม การเข้ามาทำสื่อเพื่อการเป็นพยาน การเป็นวิทยากรค่าย อีกทั้งนคท.จะร่วมมือกับคณาจารย์ในสถาบันต่างๆในการเสริมสร้างนักศึกษา แสดงทัศนคติ ค่านิยมและโลกทัศน์คริสเตียนสู่สังคมทั้งรูปแบบส่วนตัว กลุ่มย่อยและเวทีสาธารณะอีกด้วย

เพื่อสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในยุคของพวกเรา นคท.จะเดินหน้าไปด้วย 6 กลยุทธ์ดังนี้

  1. สื่อสารข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทั้งในและข้ามวัฒนธรรม
  2. เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเปลี่ยนแปลงชีวิต
  3. สนับสนุนพันธกิจนักเรียนนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาแบบบูรณาการ
  4. การถ่ายทอดและรักษานิมิตจากรุ่นสู่รุ่น
  5. การตระหนักและตอบสนองต่อสถานการณ์โลก
  6. การมีบทบาทอย่างแข็งขันในมหาวิทยาลัย

นี่คือก้าวสำคัญที่นคท.จะมุ่งสู่เพื่อในปี 2010-20 นี้ เรามีความฝันยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยก้าวเล็กๆที่ซื่อสัตย์ อุตสาหะและความร่วมไม้ร่วมมือของทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้สำเร็จการศึกษา คริสตจักร อาสาสมัคร พ่อแม่ผู้ปกครอง และเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะมีคนอุทิศตัวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเต็มเวลาของนคท. เพื่อทุ่มเทหัวใจ กำลังและความสามารถเต็มที่ในการทำตามนิมิตที่พระเจ้าให้นี้