GS

BKK Team Staff2

Northeastern Team Staff2Inter Team2

Admin Team

 

เจ้าหน้าที่ของสมาคมนักศึกษา (นคท.) ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 17 ท่าน ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)

 1. ปดิพัทธ์ สันติภาดา (อ๋อง) เลขาธิการ

เจ้าหน้าที่ประจำกทม. และปริมณฑล

 1. กุลธิดา หลวงเทพ (ปอ) หัวหน้าแผนกพันธกิจ
 2. อนุชา ขอบปี (อู๋) ที่ปรึกษา
 3. ภัทรียา ลิมะหุตะเศรณี (แพท) ที่ปรึกษา
 4. วิวรณ์ อังศิริกุลโชติ (ไบรท์) ที่ปรึกษา
 5. อิทธิกร เด่นกิตติคุณ (อาร์ม) ที่ปรึกษา
 6. เรศวร์ ร่วมวงศ์ (ก๊อก) ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่ประจำภาคอีสาน

 1. ประภาวดี วิศิษฐ์ชาติ (เจี๊ยบ) ที่ปรึกษาภาคอีสาน
 2. วนิดา ชัว (จิ๋ม) ที่ปรึกษาภาคอีสาน
 3. พรนภา ภาคภูมิ (จิน) ที่ปรึกษาภาคอีสาน

เจ้าหน้าทีประจำภาคเหนือ
สุขุมาล สิโรรส (แนน) ที่ปรึกษาภาคเหนือ

เจ้าหน้าทีประจำภาคกลาง
Michelle Goh ที่ปรึกษาภาคกลาง

เจ้าหน้าที่แผนกอินเตอร์ หรือ International Christian Student (ICS)

 1. Johnny McClean International Student Staff (ที่ปรึกษาพันธกิจอินเตอร์)
 2. Ruth Duffin International Student Staff (ที่ปรึกษาพันธกิจอินเตอร์)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ

 1. นพมาศ ฐิตโสมกุล (หญิง) เจ้าหน้าที่การเงิน
 2. ปิยนุช สันติภาดา (ฉิ่น) เจ้าหน้าที่บัญชี
 3. วรีรัตน์ ฤกษ์พิศุทธิ์ (พิ้งค์) เจ้าหน้าที่สื่อสารและระดมทุน

ข้อมูลโดย วรีรัตน์ ฤกษ์พิศุทธิ์
เจ้าหน้าที่สื่อสารและระดมทุน